Replikace dat v reálném čase

Vyžaduje vaše organizace okamžitý přístup k nezbytně důležitým údajům, aby mohla využít konkurenční výhody?

Double-Take Share zajišťuje snadné sdílení dat mezi databázemi v reálném čase. Kritické informace vaší společnosti je možné sdílet mezi různými databázemi, aplikacemi a platformami tak rychle, jak jen je to možné, čímž získáte potřebnou výhodu. Chytřejší sdílení dat znamená chytřejší podnikání.

 • Prolamuje bariéry stavěné různými databázemi, nekompatibilními aplikacemi a rozličnými platformami.

 • Sdílení dat je jednoduché, protože probíhá jejich zachycením, transformováním a replikováním do jedné nebo více cílových oblastí.

 • Umožňuje organizacím dosahovat vyšší produktivity, vyšší ziskovosti a bezprostřední návratnosti investic

 • Nic není potřeba programovat!

Automatizované sdílení

 • Replikace dat v reálném čase

 • Spolehlivé zachycení změněných dat zajišťuje datovou integritu

 • Vestavěné řešení konfliktů a monitorování kolizí

 • Přesné sledování a prověřování dat

 • Zajišťuje dostupnost replikovaných dat i v době, kdy není cílový systém k dispozici

 • Podporuje LAN/WAN

 • Reálná integrovaná data z rozmanitých zdrojů pro lépe informované rozhodování

Snadná integrace dat

 • Široké spektrum podporovaných platforem

 • Architektura pro flexibilní sdílení dat (jednocestné, dvoucestné, obousměrné, distribuované, konsolidované a kaskádové)

 • Rozpoznává rozdíly datových typů zdroje a cíle

 • Mapuje data mezi různými tabulkami, řádky a sloupci

 • Filtruje data na úrovni tabulky nebo řádku

 • Poskytuje integrovaný pohled na data z podobných nebo nepodobných databází, operačních systémů a hardwarových platforem

 • Zlepšuje produktivitu a ziskovost eliminací datových překážek mezi aplikacemi

 • Schopnost sdílet data mezi databázemi, bez ohledu na operační systém nebo hardwarovou platformu, poskytuje organizaci flexibilitu volit takové aplikace, které nejlépe splňují její obchodní cíle

Žádné ruční zpracování

 • Konzole grafického uživatelského rozhraní na bázi Java

 • Jednoduchá a tabulková konfigurace

 • Více než 60 předem připravených transformací dat - stačí jen kliknout

 • Umožňuje automatické sledování verzí a jednoduché testování změn při využití modelovacích nástrojů

 • Nic není potřeba programovat!

 • Eliminuje ruční extrahování dat prováděné pomocí ETL, protokolů, FTP nebo jiných vlastních nástrojů

 • Sdílení dat napříč celou společností a různými platformami je možné definovat, monitorovat a spravovat z jednoho kontrolního místa

 • Šetří čas administrátorům databází , což umožňuje organizacím dosahovat vyšší produktivity, vyšší ziskovosti a bezprostřední návratnosti investic

Případy použití

Integrace aplikace

Pro zachování konkurenceschopnosti potřebují společnosti automatizované a standardizované nástroje k urychlení sdílení informací a zajištění synchronizace činností mezi různými běžícími aplikacemi. Double-Take Share zachycuje, transformuje a replikuje data mezi databázemi a umožňuje uživatelům vzájemně používat data v reálném čase. Replikace dat mezi aplikacemi běžícími na geograficky odlišných místech také umožňuje přibližovat data jejich uživatelům. Předchází se tak dopadům na výkonnost, které způsobuje přístup k datům na produkčních serverech z různých částí sítě a snižuje přenosové náklady a zkracuje čas nutný k přístupu k často používaným datům.

Centralizované výkaznictví na požádání a Business Intelligence

Organizace potřebují okamžitý přístup k aktuálním a důležitým informacím ihned poté, co jsou k dispozici, aby bylo možné přijímat správná obchodní rozhodnutí. Double-Take Share umožňuje vaší společnosti spouštět sestavy na požádání s využitím reálných dat. Share dokáže zachytit a transformovat data z různých zdrojů a replikovat je na reportingový nebo BI server, na kterém můžete spouštět tisk sestav, dotazy a provádět BI z centralizovaného úložiště. Zdrojem dat může být jedna databáze podobného typu (aby se předešlo dopadu vykazování na produkční server), jedna databáze dalšího typu (k transformaci dat do vaší aplikace, kterou používáte pro výkaznictví) nebo více databází stejného nebo odlišného typu (ke konsolidaci nebo centralizaci informací).

Klepněte sem , chcete-li se podívat, jak Double-Take Share umožňuje centralizované výkaznictví na požádání a Business Intelligence

Vkládání reálných dat do kritických aplikací

Double-Take Share je také možné používat pro vkládání dat do kritických aplikací, jako například eCommerce, na webové portály nebo do jiných distribuovaných aplikací. Například, data je možné vkládat z centralizované ERP databáze do distribuovaného eBusiness systému s podobnou nebo nepodobnou databází, OS nebo hardwarem.

Vykládání produkčních dat

Produkční servery potřebují určitou ochranu, aby byla zajištěna jejich trvalá dostupnost a schopnost reakce na požadavky aplikací koncových uživatelů. Jedním ze způsobů ochrany produkčních serverů je vykládání produkčních dat sekundárnímu serveru (s podobným nebo nepodobným operačním systémem nebo hardwarem) tak, aby bylo možné činnost vykonávat na sekundární kopii. Jedním z běžných scénářů vykládání dat je jejich odeslání do datového skladu nebo na datové tržiště. Replikované údaje je možné také použít v záložních, zkušebních a kontrolních prostředích. Vyložená produkční data je možné používat mnoha různými způsoby.

Modernizace databází z původních systémů

Sdílení dat napříč platformami, které Double-Take Share nabízí, umožňuje organizacím s původními aplikacemi a daty replikovat a transformovat data na modernější platformy. Data je možné replikovat na novou platformu pro účely vykazování s využitím nejnovějších nástrojů, transparentního sdílení s novými aplikacemi nebo pro účely trvalé migrace do nových databází a na nové platformy.

Migrace na zakázku vytvářených databází

Double-Take Share poskytuje možnost přenosu a transformace napříč databázovými platformami, díky čemuž jsou vaše migrace jednoduché a minimalizuje prostoje a jejich dopad na produktivitu tím, že replikuje a transformuje data i v době, kdy jsou uživatelé online a aktivně pracují. Hardwarová nezávislost Double-Take Share podporuje migrace z původních systémů na fyzické nebo virtuální servery. Například, původní data ve formátu DB2 je možné migrovat do databáze typu SQL Server pro BI přístup. Migrace je možné také provádět za účelem snížení počtu databází nebo databázových platforem, které musí IT organizace podporovat.

Jak to funguje

Doube-Take Share dokáže rozpoznat změny v datech uložených ve zdrojové databázi a provést replikaci změněných dat do cílové databáze (nebo několika cílových databází) v reálném čase. Double-Take Share transformuje data mezi zdrojovými a cílovými databázemi podle potřeby. Například, při přesunu dat mezi ústředním počítačem a databázemi otevřených systémů je provedena potřebná konverzace z EBCDIC na ASCII během přesunu dat. Potřebujete-li, aby se formát dat ve zdrojové databázi odlišoval od formátu dat v cílové databázi, například potřebujete-li změnit formát data z mm-dd-yy na yyyy/mm/dd, můžete použít jednu z více než 60 předem připravených transformací dodávaných s Double-Take Share nebo můžete definovat vlastní datové transformace, potřebujete-li splnit jedinečné požadavky organizace. Cílová databáze může mít odlišné datové schéma, používat jiné datové typy, využívat jiný systém správy databáze a běžet na hardware odlišném, než na kterém běží cílová databáze. Double-Take podporuje celou řadu topologií sdílení dat, včetně replikace jedna na jednu, jedna na více, více na jednu a kaskádové replikace. Všechny tyto topologie podporují jak jednosměrné, tak i obousměrné sdílení dat. Double-Take Share detekuje a řeší jakékoliv konflikty, které vznikají v okamžiku, kdy dva uživatelé mění stejná data současně. Double-Take Share se jednoduše konfiguruje a používá centralizovanou a intuitivní konzoli grafického uživatelského rozhraní pro monitorování a řízení každodenních procesů sdílení dat. Důmyslné uživatelské rozhraní umožňuje pouze ukázat myší a klepnutím mapovat zdroje dat na cíle dat. Pak si uvařte kávu. Double-Take Share udělá to ostatní.